2023

Evidence for chiral supercurrent in quantum Hall Josephson junctions.

Hadrien Vignaud, David Perconte, Wenmin Yang, Bilal Kousar, Edouard Wagner, Frédéric Gay, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hervé Courtois, Zheng Han, Hermann Sellier & Benjamin Sacépé*

Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-023-06764-4.Keep in contact.

Zheng Vitto Han*

Science Bulletin 68, 787-790.Unconventional correlated insulator in CrOCl-interfaced Bernal bilayer graphene.

Kaining Yang, Xiang Gao, Yaning Wang, Tongyao Zhang, Yuchen Gao, Xin Lu,* Shihao Zhang, Jianpeng Liu, Pingfan Gu, Zhaoping Luo, Runjie Zheng, Shimin Cao, Hanwen Wang, Xingdan Sun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiuyan Li, Jing Zhang, Xi Dai,* Jian-Hao Chen,* Yu Ye,* Zheng Han*

Nature Communications, 14, 2136.Multi-state data storage in a two-dimensional stripy antiferromagnet implemented by magnetoelectric effect.

Pingfan Gu, Cong Wang, Dan Su, Zehao Dong, Qiuyuan Wang, Zheng Han, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wei Ji,* Young Sun,* Yu Ye*

Nature Communications, 14, 3221.A Gate Programmable van der Waals Metal‐Ferroelectric‐Semiconductor Vertical Heterojunction Memory.

Wanying Li, Yimeng Guo, Zhaoping Luo, Shuhao Wu, Bo Han, Weijin Hu, Lu You, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Alava, Jiezhi Chen, Peng Gao, Xiuyan Li, Zhongming Wei, Lin‐Wang Wang, Yue‐Yang Liu, Chengxin Zhao,* Xuepeng Zhan,* Zheng Vitto Han,* Hanwen Wang*

Advanced Materials, 35, 2208266.Magnetism modulation in Co3Sn2S2 by current-assisted domain wall motion.

Qiuyuan Wang, Yi Zeng, Kai Yuan, Qingqi Zeng, Pingfan Gu, Xiaolong Xu, Hanwen Wang, Zheng Han, Kentaro Nomura, Wenhong Wang, Enke Liu,* Yanglong Hou,* Yu Ye*

Nature Electronics, 6, 119.Synergistic correlated states and nontrivial topology in coupled graphene-insulator heterostructures.

Xin Lu, Shihao Zhang, Yaning Wang, Xiang Gao, Kaining Yang, Zhongqing Guo, Yuchen Gao, Yu Ye, Zheng Han & Jianpeng Liu*

Nature Communications, 14, 5550.
2022

Quantum Hall phase in graphene engineered by interfacial charge coupling.

Yaning Wang, Xiang Gao, Kaining Yang, Pingfan Gu, Xin Lu, Shihao Zhang, Yuchen Gao, Naijie Ren, Baojuan Dong, Yuhang Jiang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Kang, Wenkai Lou, Jinhai Mao*, Jianpeng Liu*, Yu Ye*, Zheng Han*, Kai Chang*, Jing Zhang, Zhidong Zhang

Nature Nanotechnology, 17 1272.Giant ferroelectric polarization in a bilayer graphene heterostructure.

Ruirui Niu, Zhuoxian Li, Xiangyan Han, Zhuangzhuang Qu, Dongdong Ding, Zhiyu Wang, Qianling Liu, Tianyao Liu, Chunrui Han, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Menghao Wu, Qi Ren, Xueyun Wang, Jiawang Hong, Jinhai Mao, Zheng Han, Kaihui Liu, Zizhao Gan, Jianming Lu*

Nature Communications, 13, 6241.A monolithically sculpted van der Waals nano-opto-electro-mechanical coupler.

Tongyao Zhang, Hanwen Wang, Xiuxin Xia, Ning Yan, Xuanzhe Sha, Jinqiang Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mengjian Zhu, Lei Wang, Jiantou Gao*, Xilong Liang, Chengbing Qin*, Liantuan Xiao, Dongming Sun, Jing Zhang, Zheng Han*, Xiaoxi Li*

Light: Science & Applications, 11, 48.Electrically and Magnetically Tunable Valley Polarization in Monolayer MoSe2 Proximitized by a 2D Ferromagnetic Semiconductor.

Tongyao Zhang, Siwen Zhao*, Anran Wang, Zhiren Xiong, Yingjia Liu, Ming Xi, Songlin Li, Hechang Lei, Zheng Vitto Han*, Fengqiu Wang*

Advanced Functional Materials, https://doi.org/10.1002/adfm.202204779.
2021

Correlated states in doubly-aligned hBN/graphene/hBN heterostructures.

Xingdan Sun, Shihao Zhang, Zhiyong Liu, Honglei Zhu, Jinqiang Huang, Kai Yuan, Zhenhua Wang,* Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaoxi Li, Mengjian Zhu, Jinhai Mao, Teng Yang, Jun Kang,* Jianpeng Liu,* Yu Ye,* Zheng Vitto Han,* and Zhidong Zhang,

Nature Communications, 12, 7196.Van der Waals ferromagnetic Josephson junctions.

Linfeng Ai, Enze Zhang, Jinshan Yang, Xiaoyi Xie, Yunkun Yang, Zehao Jia, Yuda Zhang, Shanshan Liu, Zihan Li, Pengliang Leng, Xiangyu Cao, Xingdan Sun, Tongyao Zhang, Xufeng Kou, Zheng Han, Faxian Xiu,* and Shaoming Dong,*

Nature Communications, 12, 6580.Seeded 2D epitaxy of large-area single-crystal films of the van der Waals semiconductor 2H MoTe2.

Xiaolong Xu, Yu Pan, Shuai Liu, Bo Han, Pingfan Gu, Siheng Li, Wanjin Xu, Yuxuan Peng, Zheng Han, Ji Chen, Peng Gao, Yu Ye.*

Science, 372, 195.
2020

A FinFET with one atomic layer channel.

Mao-Lin Chen, Xingdan Sun, Hang Liu, Hanwen Wang, Qianbing Zhu, Shasha Wang, Haifeng Du, Baojuan Dong,* Jing Zhang, Yun Sun, Song Qiu, Thomas Alava, Song Liu,* Dong-Ming Sun*, Zheng Han*,

Nature Communications, 11, 1205.Helical quantum Hall phase in graphene on SrTiO3,.

L. Veyrat, C. Déprez, A. Coissard, X.X. Li, F. Gay, K. Watanabe, T. Taniguchi, Z. Han, B.A. Piot, H. Sellier, B. Sacépé*,

Science, 367, 781.A Flexible Carbon Nanotube Sen-Memory Device,.

T.Y. Qu, Y. Sun, M.L. Chen, Z.B. Liu, Q.B. Zhu, B.W. Wang, T.Y. Zhao, C. Liu, J. Tan, S. Qiu,* Q.W. Li, Z. Han*, W. Wang, H.-M. Cheng,* and D.-M. Sun*,

Advanced Materials, 1907288.


2019

Current-driven magnetization switching in a van der Waals ferromagnet Fe3GeTe2,.

Xiao Wang, Jian Tang, Xiuxin Xia, Congli He, Junwei Zhang, Yizhou Liu, Caihua Wan, Chi Fang, Chenyang Guo, Wenlong Yang, Yao Guang, Xiaomin Zhang, Hongjun Xu, Jinwu Wei, Mengzhou Liao, Xiaobo Lu, Jiafeng Feng, Xiaoxi Li, Yong Peng, Hongxiang Wei, Rong Yang, Dongxia Shi, Xixiang Zhang, Zheng Han*, Zhidong Zhang, Guangyu Zhang*, Guoqiang Yu*, Xiufeng Han,

Science Advances, 5, eaaw8904.Proximity-induced surface superconductivity in Dirac semimetal Cd3As2,.

Ce Huang, Benjamin T Zhou, Huiqin Zhang, Bingjia Yang, Ran Liu, Hanwen Wang, Yimin Wan, Ke Huang, Zhiming Liao, Enze Zhang, Shanshan Liu, Qingsong Deng, Yanhui Chen, Xiaodong Han, Jin Zou, Xi Lin, Zheng Han, Yihua Wang, Kam Tuen Law, Faxian Xiu,

Nature Communications, 10, 2217.Gate tunable giant anisotropic resistance in ultra-thin GaTe,.

Hanwen Wang, Mao-Lin Chen, Mengjian Zhu, Yaning Wang, Baojuan Dong, Xingdan Sun, Xiaorong Zhang, Shimin Cao, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Lei Zhang, Weilai Liu, Dongming Sun, Yu Ye, Kepeng Song, Jianjian Wang, Yu Han, Teng Yang*, Huaihong Guo, Chengbing Qin*, Liantuan Xiao, Jing Zhang, Jianhao Chen*, Zheng Han*, Zhidong Zhang,

Nature Communications, 10, 2302.


2018

Electric-field control of magnetism in a few-layered van der Waals ferromagnetic semiconductor,.

Zhi Wang, Tong-Yao Zhang, Mei Ding, Baojuan Dong, Yan-Xu Li, Mao-Lin Chen, Xiao-Xi Li, Jianqi HUang, Hanwen Wang, Xiaotian Zhao, Yong Li, Da Li, Chuan-Kun Jia, Li-Dong Sun, Huaihong Guo, Yu Ye, Dong-Ming Sun, Yuan-Sen Chen*, Teng Yang*, Jing Zhang, Shimpei Ono, Zheng Vitto Han*, and Zhi-Dong Zhang,

Nature Nanotechnology, 13, 554-559.Inducing Strong Superconductivity in WTe2 by Proximity Effect,.

Ce Huang, Awadhesh Narayan, Enze Zhang, Yanwen Liu, Xiao Yan, Jiaxiang Wang, Cheng Zhang, Weiyi Wang, Tong Zhou, Changjiang Yi, Shanshan Liu, Jiwei Ling, Huiqin Zhang, Ran Liu, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Yihua Wang, Youguo Shi, Kam Tuen Law, Stefano Sanvito, Peng Zhou, Zheng Han, Faxian Xiu,

ACS nano, 12, 7185-7196.Nanostructured three-dimensional percolative channels for separation of oil-in-water emulsions,.

J Jin, X Zhao, YH Du, M Ding, C Xiang, N Yan, C Jia*, Z. Han*, and L Sun*,

iScience, 6, 289.


2017

Gate-controlled reversible rectifying behaviour in tunnel contacted atomically-thin MoS2 transistor,.

Xiao-Xi Li, Zhi-Qiang Fan, Pei-Zhi Liu, Mao-Lin Chen, Xin Liu, Chuan-Kun Jia, Dong-Ming Sun, Xiang-Wei Jiang, Zheng Han, Vincent Bouchiat, Jun-Jie Guo, Jian-Hao Chen, and Zhi-Dong Zhang,

Nature Communications, 8, 970.Tunable transmission of quantum Hall edge channels with full degeneracy lifting in split-gated graphene devices,.

Katrin Zimmermann, Anna Jordan, Frédéric Gay, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zheng Han, Vincent Bouchiat, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé,

Nature Communications, 8, 14983.
2016

Electron optics with pn junctions in ballistic graphene,.

S. Chen*, Z. Han*, M. M Elahi, KM Habib, L. Wang, B. Wen, Y. D. Gao, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone, A. W Ghosh, C. R Dean,

Science, 353, 1522-1525.
2015

Evidence for a fractional fractal quantum Hall effect in graphene superlattices,.

L Wang, Y Gao, B Wen, Z Han, T Taniguchi, K Watanabe, M Koshino, J Hone, C R Dean,

Science, 350 (6265), 1231-1234.Unconventional Quantum Hall Edge-Bulk Correlation in Gated Graphene Devices,.

YT Cui, B Wen, EY Ma, G Diankov, Z Han, F Amet, T Taniguchi, K Watanabe, D Goldhaber-Gordon, C R Dean, Z-X Shen,

Phys. Rev. Lett., 117, 186601.Interplay between Raman shift and thermal expansion in graphene: Temperature-dependent measurements and analysis of substrate corrections,.

S Linas, Y Magnin, B Poinsot, O Boisron, GD Förster, V Martinez, R Fulcrand, F Tournus, V Dupuis, F Rabilloud, L Bardotti, Z Han, D Kalita, V Bouchiat, F Calvo,

Physical Review B, 91 (7), 075426.


2014

Collapse of superconductivity in a hybrid tin-graphene Josephson junction array,.

Z Han, A Allain, H Arjmandi-Tash, K Tikhonov, M Feigel’Man, B Sacépé, Vincent Bouchiat,

Nature Physics, 10, 380-386.Homogeneous optical and electronic properties of graphene due to the suppression of multilayer patches during CVD on copper foils,.

Han, A Kimouche, D Kalita, A Allain, H Arjmandi‐Tash, A Reserbat‐Plantey, L Marty, S Pairis, V Reita, N Bendiab, J Coraux, V Bouchiat,

Advanced Functional Materials, 24 (7), 964-970.Electrical switch to the resonant magneto-phonon effect in graphene,.

P Leszczynski, Z Han, AAL Nicolet, BA Piot, P Kossacki, M Orlita, V Bouchiat, D M Basko, M Potemski, C Faugeras,

Nano letters, 14 (3), 1460-1466.Strain superlattices and macroscale suspension of graphene induced by corrugated substrates,.

A Reserbat-Plantey, D Kalita, Z Han, L Ferlazzo, S Autier-Laurent, K Komatsu, C Li, R Weil, A Ralko, L Marty, S Guéron, N Bendiab, H Bouchiat, V Bouchiat,

Nano letters, 14 (9), 5044-5051.Surface‐Confined Self‐Assembled Janus Tectons: A Versatile Platform towards the Noncovalent Functionalization of Graphene,.

P Du, M Jaouen, A Bocheux, C Bourgogne, Z Han, V Bouchiat, D Kreher, F Mathevet, C Fiorini‐Debuisschert, F Charra, André‐Jean Attias,

Angewandte Chemie, 126 (38), 10224-10230.Anomalous dissipation mechanism and Hall quantization limit in polycrystalline graphene grown by chemical vapor deposition,.

F Lafont, R Ribeiro-Palau, Z Han, A Cresti, A Delvallée, AW Cummings, S Roche, V Bouchiat, S Ducourtieux, F Schopfer, W Poirier,

Physical Review B, 90 (11), 115422.


2013

Graphène pour la nanoélectronique : de la croissance CVD jusqu'à la suparconductivité de proximité à deux dimensions,.

Z HAN (PhD thesis),
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00956738


2012

Electrical control of the superconducting-to-insulating transition in graphene–metal hybrids,.

A Allain, Z Han, V Bouchiat,

Nature materials, 11 (7), 590-594.